INTEGRITETSPOLICY

Vilka vi är

Akadeva AB, 556725–6259, 191 22 Sollentuna (Akadeva eller vi) är etablerat i Sverige och följer tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige.

Om vår behandling av personuppgifter

Akadeva behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, studerande, myndigheter och andra intressenter. Uppgifterna används också för att kunna tillhandahålla god service inom ramen för våra avtal.

När vi behandlar personuppgifter utgår vi från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.

Denna information är tillämplig för samtliga personer som vi har kontakt med i utövandet av vår verksamhet som inkluderar utbildning, vuxenutbildning, gymnasiala kurser, SFI, jobbmatchning, coaching och starta eget-hjälp.

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Akadeva. Vi ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi har också infört tekniskt dataskydd för att skydda personuppgifter med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Varför vi behandlar personuppgifter

För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt för att i övrigt uppfylla åtagandet i våra kundavtal. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässiga relationer och uppfyllandet av våra avtal med leverantörer.

I vår marknadsföring förekommer det att vi behandlar e-postadresser för att göra utskick av nyhetsbrev som mottagarna har samtyckt till. sociala medier. Vid marknadsföring på sociala medier kan bilder publiceras. Om personer på bilderna kan identifieras har samtycke inhämtats i förväg.

I personalprocessen tillämpas intresseavvägning för behandling av personuppgifter för utförande av bakgrundskontroll under rekryteringen. Under pågående anställningen behandlas anställdas personuppgifter med rättslig förpliktelse och avtal som laglig grund för att sköta våra åtaganden enligt anställningsavtalet och arbetsrätten.

För elever och deltagare som använder våra tjänster använder vi oss av de personuppgifter som krävs för att utföra en väl fungerande tjänst. I dessa fall är vi i första hand personuppgiftsbiträde åt våra uppdragsgivare och följer de bestämmelser avseende personuppgiftsbehandling som har avtalats i gällande personuppgiftsbiträdesavtal.

Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. I de fall samtycke utgör grund för vår personuppgiftsbehandling kommer detta kommuniceras tydligt och ett skriftligt samtycke kommer att upprättas.

Vilka personuppgifter vi behandlar

För kunder och leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras.

För elever och deltagare som använder våra tjänster kommer vi att behandla kontaktuppgifter, CV-dokument samt andra ansökningshandlingar, svar på intervjufrågor, bedömningar av kompetenser och kunskap, dokumentation från referenstagning samt uppgifter om färdigheter eller behörigheter. Vid rekryteringsprocesser kan kommunikation via e-post eller annan form komma att behandlas för att kunna säkerställa hantering av ditt aktuella ärende.

Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Tredjeland

Ingen överföring av personuppgifter görs till tredjeland.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Du har också rätt att ta del av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format.

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter till ett visst syfte.

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Kontakt med myndigheten

Du har rätt att inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) vid behov. Kontaktinformation och hur du går till väga finns här: https://www.imy.se/. 

Kontakt med oss vid frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Akadeva är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dso@akadeva.se.